Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở GTVT Hà Nam
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu cải cách; tăng cường kiểm soát chất lượng các quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên
địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở.
     Theo đó, mục tiêu đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho việc giải quyết TTHC tại sở, các đơn vị thuộc sở. Rà soát quy định hành chính, TTHC nhằm phát hiện quy định hành chính hoặc TTHC có vướng mắc, bất cập gây cản trở các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh, kịp thời đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định hành chính và các TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC theo quy định. Sở xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng, đơn vị thuộc sở, công chức, viên chức và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định. 
     Nội dung kế hoạch: 02-KH KSTTHC.pdf