Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo cơ quan

Giới thiệu Thông tin về lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo cơ quan
1. Giám đốc: Đồng chí Đặng Trọng Thắng
O. Thang.jpg

Sinh ngày 06/4/1963

Quê quán: Hoà Mạc- Duy Tiên- Hà Nam

Nơi thường trú: Phố Phú Hòa- Hoà Mạc- Duy Tiên- Hà Nam

Ngày vào Đảng: 02/7/1994

Ngày chính thức: 02/7/1995

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông- Đại học GTVT

Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị

Điện thoại: DĐ: 0913044508

Điện thoại cơ quan: 02263852054. Nhà riêng: 02263830372

Thư điện tử: dangtrongthang@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Sở, của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh.

- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác tài chính, kế toán chung của ngành (đơn vị dự toán cấp 1)

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

1.3. Đảm nhiệm các chức danh:

- Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng lương của Sở.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật Sở.

- Trưởng Ban thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của Sở.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn ngành

- Chỉ Huy trưởng Ban CHQS Sở.

- Một số chức danh khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

1.4. Phụ trách các đơn vị sau:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng Ban ATGT Tỉnh.

2. Phó Giám đốc: Đồng chí Kiều Hồng Quảng

O.Quang.jpg

Sinh ngày 03/10/1968

Quê quán: Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà  Nam

 Nơi thường trú: Phường Trần Hưng Đạo - Phủ Lý- Hà Nam

 Ngày vào Đảng: 3/02/1995

 Ngày chính thức: 3/02/1996

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường bộ

 Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị

Điện thoại: DĐ: 0986676456

Điện thoại cơ quan: 0226883799.  

Thư điện tử: kieuhongquang@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

2.1. Giúp Giám đốc Sở:

- Quản lý lĩnh vực xây dựng cơ bản (toàn bộ công tác GPMB, thi công,  trình, phê duyệt quyết toán).

- Quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông: đường bộ, đường sông, đường sắt; thực hiện chức năng chủ đầu tư trong lĩnh vực bảo trì đường bộ, đường sông.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái, đăng kiểm; chủ đầu tư trong lĩnh vực vận tải.

- Được ủy quyền là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2.2. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

- Công tác xây dựng cơ bản:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, công tác bảo trì đối với các tuyến quốc lộ, đường sông Trung ương ủy thác; đường bộ, đường sông địa phương Sở làm chủ đầu tư.

+ Chủ trì phối hợp trong công tác GPMB các dự án giao thông trên địa bàn.

+ Chủ trì tổng hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng các dự án do Sở làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh giao.

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng giao thông:

+ Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ,  đường sông được giao quản lý.

+ Thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với công tác quản lý bảo trì đường bộ, đường sông.

+ Công tác xây dựng, phát triển giao thông nông thôn.

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái

+ Công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

+ Công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải đường thủy nội địa theo phân cấp.

+ Ký cấp, đổi Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phê duyệt cải tạo phương tiện theo phân cấp.

+ Công tác đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ giao thông vận tải.

- Công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn;

- Công tác QLNN đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực GTVT ở tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi QLNN của Sở theo quy định của pháp luật.

- Công tác hành chính quản trị.

- Công tác quân sự địa phương.

- Công tác nội chính.

- Hoạt động sáng kiến, thông tin, khoa học công nghệ;

- Phụ trách công tác thanh niên, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Thực hiện một số nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.3. Đảm nhận các chức danh:

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN ngành.

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm của Sở.

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT của Sở.

- Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở.

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Sở.

- Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Hà Nam.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống cháy nổ của Sở.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Ủy viên Ban ATGT tỉnh.

- Tổ trưởng Tổ Thông tin của Sở.

- Một số chức danh khác được UBND tỉnh phân công theo đề nghị của  Giám đốc Sở.

2.4. Phụ trách các đơn vị sau:

- Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái;

- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam;

- Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam;

- Ban Quản lý Bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nam;

- Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam.


Tin liên quan