Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018
         Ngày 06/9/2018, Sở GTVT ban hành Quyết định số 355/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018​.
         Nội dung quyết định: 355.signed.pdf
         Nội dung chi tiết biểu đồ: bieu do thang 08 - 2018.xls
Phòng QLVTPTNL