Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Căn cứ các quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 11/2023 trong nội bộ cơ quan và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở gồm 13 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết trễ hạn
   Danh công hồ sơ và công chức giải quyết TTHC trễ hẹn: Phụ_lục_thang 11.xlsx