Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 7/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 7/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Trong tháng 7/2023, của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 7/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, theo đó trong tháng 7/2023 Sở GTVT có 01 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết TTHC trễ hạn.
           Căn cứ Công văn số 3074/VPUB-HCCKSTT ngày 21/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 7/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, theo đó trong tháng 7/2023 Sở GTVT có 01 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết TTHC trễ hạn. Sở GTVT công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 7/2023 (có phụ lục kèm theo) trong nội bộ cơ quan và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở gồm 01 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết trễ hạn, cụ thể sau:
             Danh sách hồ sơ trễ hạn: Phụ_lục_06 tháng 7.xlsx
             Danh sách công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn: Phụ_lục_03 tháng 7.xlsx
​​