Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 9/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 9/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
     Sở GTVT công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 9/2023, trong nội bộ cơ quan và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở gồm 04 hồ sơ trễ hạn và 02 công chức giải quyết trễ hạn.
     Danh sách công chức giải quyết hồ sơ trễ hẹn: phụ_lục tháng 9.xlsx