Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh quy định giá xây dựng công trình

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Điều chỉnh quy định giá xây dựng công trình
Ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung của thông tư số 14/2023/TT-BXD

Điều 1 : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2 : Sủa đổi một số phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Điều 3 : Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2024.

Trong đó, Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 9 về xác định giá xây dựng công trình.  

Theo đó, giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Giá xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV Thông tư này.

Chủ đầu tư sử dụng hệ thống giá xây dựng công trình quy định tại khoản 1, 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư này làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo đơn giá xây dựng chi tiết, hoặc giá xây dựng tổng hợp trên cơ sở định mức xây dựng, thì giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xác định theo quy định sau:

Giá vật liệu xây dựng

Giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư này. Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng.

Các tiêu chí cần đánh giá, xem xét khi lựa chọn giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại điểm a mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư này.

Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư này.

Đơn giá nhân công xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố không phù hợp với đặc thù của công tác, công trình, dự án, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng theo phương pháp quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng công trình. Trong quá trình xác định đơn giá nhân công xây dựng, Sở xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Chủ đầu tư gửi hồ sơ kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý. Hồ sơ kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng gửi về Sở Xây dựng phải thể hiện được căn cứ, phương pháp, kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng, các biểu mẫu (nếu có) theo phương pháp quy định. Hàng năm Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.

Giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy địnhlà cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

Trường hợp giá ca máy và thiết bị thi công chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình, dự án, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo phương pháp quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng công trình. Trong quá trình xác định giá ca máy và thiết bị thi công, Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Đối với công trình được xây dựng trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, chủ đầu tư tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đảm bảo thuận lợi trong xác định chi phí, tiết kiệm và hiệu quả dự án, phù hợp với khả năng cung ứng các nguồn lực theo kế hoạch thực hiện.

Một số điểm mới đáng chú ý :

Đối với xác định giá vật liệu

- Đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 điều 26 nghị định số 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

- Giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố.

- Đối với xác định giá vật liệu chưa có trong công bố giá địa phương hoặc đã có nhưng chưa phù hợp:

- Thông tư số 14/2023/TT-BXD hướng dẫn chi tiết các tiêu chí lựa chon vật liệu và các nguồn thông tin để xác định giá vật liệu như: Báo giá của nhà sản xuất; Thông tin giá của công trình tương tự đã được thực hiện; đồng thời bổ sung thêm 03 nguồn thông tin làm cơ sở so sánh đánh giá:

+ Thông tin giá VL từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Thông tin từ Chứng thư thẩm định giá

+ Thông tin từ trang website của các cơ quan tổ chức có chức năng.

Đối với xác định giá thiết bị

Thông tư số 14/2023/TT-BXD, ngoài báo giá thì đồng thời bổ sung thêm các nguồn thông tin làm cơ sở so sánh đánh giá khi lựa chọn giá thiết bị như:

+ Thông tin giá thiết bị từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Thông tin về giá theo ý kiến của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực với thiết bị đặc thù

+ Thông tin từ Chứng thư thẩm định giá

+ Thông tin từ trang website của các cơ quan tổ chức có chức năng.

Thay đổi một số mẫu công bố nhân công và vật liệu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/02/2024./.

Quét để Dowload Thông tư số 14/2023/TT-BXD:
Phòng QLCLCTGT