Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam nă...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
        Sở Giao thông vận tải Hà Nam vừa ký Quyết định số 136/QĐ-SGTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019​.
        Nội dung Quyết định: 136QĐ.signed.signed.pdf
       Phụ lục kèm theo: PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ XE CHẠY.signed.pdf