Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
            

Để thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành văn bản số 1360/SGTVT-VP về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó​ yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu công bố kịp thời, đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; khuyến khích đẩy mạnh việc xây dựng và đưa vào vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Chỉ đạo cán bộ, CCVC thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết hàng quý tối thiểu từ 20% và tăng dần trong các năm tiếp theo.

Yêu cầu cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, CCVC các phòng, đơn vị tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nghiêm cấm mọi hành vi gây phiền hà, cản trở trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến./.


Văn phòng