Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 02/2023

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 02/2023
      Theo đó, trong tháng 02/2023 tổ chức 02 khoá sát hạch ô tô vào các ngày 11 và 25 của Trường Trung cấp nghề Giao thông xây dựng Việt Úc tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, lịch cụ thể: 

TT​THỜI GIAN SÁT HẠCHHẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
111/02/2023

B1(stđ)-K76;

B1(stđ)-K77;

B2 – K159

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
225/02/2023

B1(stđ)-K78;

B1(stđ)-K79;

B2 – K160

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện