Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh theo tình hình mới về phòng, chống dịch Co...

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh theo tình hình mới về phòng, chống dịch Covid-19
         Sở GTVT Hà Nam vừa có Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh theo tình hình mới về phòng, chống dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo điều chỉnh một số nội dung sau:
        Cho phép hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam cho đến khi có thông báo mới: Đối với vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Việc vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt; việc vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trongNhóm có nguy cơ thấp được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.
       Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 557/TB-SGTVT ngày 24/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
        Nội dung thông báo: 580.pdf
Phòng QLVTPTNL