Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ công chức, viên chức của sở có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phụcvụ nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành sở. Sở GTVT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
        Theo đó, Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình triển khai kế hoạch này phải bám sát Nghị quyết số 17-NQ/TU, phù hợp và gắn với Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh, của sở theo từng giai đoạn. Thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC​
         Nội dung kế hoạch: 1954.pdf