Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện thông tư 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện thông tư 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 29/12/2023 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ; Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh biết, triển khai thực hiện.
 Nội dung thông tư: 41-bgtvt.signed.pdf