Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua TB.GSHT tháng 11/2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua TB.GSHT tháng 11/2023
Căn cứ các quy định hiền hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu tháng 11/2023 giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam). Kết quả: 2533 xe không truyền dữ liệu, 30 xe vi phạm tốc độ và 529 xe vi phạm thời gian lái xe.
      Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị và báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu) gửi báo cáo bằng Văn bản hoặc qua địa chỉ gmail: phongqlvtptnl.gt@hanam.gov.vn về Sở GTVT Hà Nam trước ngày 15/01/2024. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình thực hiện việc cảnh báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm về việc không thực hiện đúng các quy định truyền dẫn dữ liệu đã được công bố tại các Văn bản của Sở GTVT Hà Nam (theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015). Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Thanh Tra Sở  thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tôthực hiện xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện​.
      Danh sách phương tiện không truyền dữ liệu: ktdl 11.xlsx
      Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ: vptd t11.xlsx
      Danh sách phương tiện vi phạm thời gian lái xe: vptglx t11.xlsx
      ​