Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Các đơn vị trực thuộc

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (gồm 4 đơn vị): 

 

 1. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GTVT

Địa chỉ: Liêm Tiết - Thanh Liêm - Hà Nam

Điện thoại: 0226.3856028           Fax: 02263856028

Email:ttdkptgtvt.gt@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Trung tâm đăng kiểm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, có chức năng tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện: Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, xe máy chuyên dùng thi công công trình giao thông và xe máy tự chế (dưới đây gọi tắt là phương tiện cơ giới) theo quy định phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải.

Trung tâm Đăng kiểm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển, kế hoạch đăng kiểm các phương tiện vận tải cơ giới dài hạn, trung hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành giao thông vận tải.

2. Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới.

3. Tổ chức công tác tư vấn về kỹ thuật phương tiện cơ giới (thiết kế hoán cải phương tiện cơ giới) và nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác đăng kiểm.

4. Tham gia thành viên hội đồng kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các xe cơ giới cải tạo được phân cấp; giám định tình trạng kỹ thuật phương tiện vận tải cơ giới theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế và của các chủ phương tiện cơ giới.

5. Kiểm tra, nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo thùng hàng, lắp ráp khung mui trên ô tô tải theo thiết kế do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành.

6. Quản lý tài chính, tài sản và công tác thu phí, lệ phí đăng kiểm theo quy định của cơ quan Nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước đã trang bị nhằm duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đăng kiểm.

7. Quản lý cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Trung tâm theo quy định.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giao

 Giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Cam 

- Điện thoại: 02263847.498     

- Email: nguyenvancam@hanam.gov.vn
          2. TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Địa chỉ: Km 2 - Đ. Đinh Tiên Hoàng - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại: 0226.3843515

Email: ttshlxcgdb.gt@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm sát hạch) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tổ chức việc đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác của Nhà nước.

Trung tâm sát hạch có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

* Nhiệm vụ:

- Tổ chức việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo đảm bảo các điều kiện đối với người học theo quy định.

- Tổ chức đào tạo theo lưu lượng, thời hạn, địa điểm, hạng giấy phép lái xe ghi trong giấy phép đào tạo lái xe.

- Duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Đăng ký kỳ sát hạch theo quy định.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;

- Phối hợp và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện, đúng kế hoạch. Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan của các khóa đào tạo, các kỳ sát hạch theo quy định;

- Thực hiện nối mạng thông tin quản lý với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải;

- Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng các quy chế: Quy chế làm việc của Trung tâm, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, phản ánh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán theo quy định của Luật kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

* Quyền hạn:

- Được phép ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo lái xe, cá nhân có nhu cầu thuê cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, thiết bị chấm điểm để ôn tập kỹ năng thực hành lái xe để đào tạo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng giá dịch vụ cho thuê trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, cho chủ trương thực hiện;

- Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm;

- Hợp đồng thuê, khoán công việc theo quy định của pháp luật đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 Giám đốc:

- Họ và tên: Lưu Thanh Hải

- Điện thoại: 02263843.515

- Email: luuthanhhai@hanam.gov.vn 

 3. TRẠM KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG:

Địa chỉ: Km 2 - Đ. Đinh Tiên Hoàng - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại: 0226.3843515

Email: tksttxld.gt@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Trạm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động    trực  thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; kiểm tra đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả xe chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông trên đường bộ và xe bánh xích lưu hành trên đường bộ để phục vụ công tác xử lý vi phạm.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trạm kiểm soát tải trọng xe thực hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; cập nhật, tổng hợp, lưu trữ các số liệu liên quan đến tải trọng để báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

- Thực hiện xác định tải trọng xe phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép đối với phương tiện tham gia giao thông và xe bánh xích lưu hành trên đường bộ tỉnh Hà Nam.

- Quản lý, bảo trì, vận hành, thiết bị tại Trạm.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao; căn cứ tình hình thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh nhiệm vụ của Trạm cho phù hợp.

c. Hoạt động của Trạm:

- Trạm hoạt động theo Kế hoạch kiểm tra, xử lý phương tiện quá tải trọng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lực lượng vận hành tại Trạm tham gia phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ Quy chế hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

4. BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Địa chỉ: Km 2 - Đ. Đinh Tiên Hoàng - TP. Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại:

Email: bqlbtkchtgt.gt@hanam.gov.vn

 Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp đặc thù trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nam; hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và công tác của Sở Giao thông vận tải; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan.

Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ, và đột xuất công trình kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý dự án công trình kết cấu hạ tầng giao thông bằng các nguồn vốn khác được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho Sở làm chủ đầu tư hoặc đại diện cho chủ đầu tư (nếu được giao); quản lý nguồn vốn bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở và tự chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban, dự toán chi phí quản lý trình Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông do Sở quản lý theo quy định của pháp luật;

Hoàn tất các thủ tục đầu tư, nghiệm thu thanh toán phục vụ cho công tác giải ngân kinh phí sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông nguồn vốn trung ương và địa phương, các dự án được Bộ GTVT giao Sở làm chủ đầu tư.

Về công tác bảo trì đường bộ nguồn vốn trung ương, địa phương:

- Thực hiện công tác tuần kiểm đường bộ theo các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường do Sở quản lý;

- Thực hiện các quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Sở;

- Triển khai việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án sửa chữa công trình đường bộ theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, thương thảo, đàm phán để chủ đầu tư ký kết hợp đồng;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí sửa chữa, xây lắp, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thuộc công trình giao thông;

- Thực hiện giám sát thi công, hạng mục sửa chữa thuộc công trình đường bộ khi đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Thực hiện một số nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án công trình kết cấu hạ tầng giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư (nếu được giao):

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ, một số nhiệm vụ công tác quản lý dự án khi được chủ đầu tư giao và theo quy định hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

- Tham mưu cho Sở thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư theo các quy định hiện hành. Trực tiếp thay mặt chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác theo quy định của của pháp luật;

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ đầu tư giao.

 

 

​ 


 

Tin liên quan