Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu ISO sở GTVT Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tài liệu ISO sở GTVT Hà Nam
Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 Sở GTVT Hà Nam.

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 20201: QĐ ban hành tai liêu.pdf

Mục tiêu chất lượng năm 2021: 2. Muc tieu chat luong.rar

Các Quy trình TTHC năm 2021: 5. Quy trình TTHC.rar

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020: QD402. ban hanh tai lieu.pdf

Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020: QD420. Công bố lại.pdf
Các quy trình: Các quy trình.rar

http://mt.gov.vn