Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Luật, Nghị quyết được thông qua kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Các Luật, Nghị quyết được thông qua kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

13 Nghị quyết của Quốc hội bao gồm:

Nghị quyết 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc;

Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Nghị quyết 125/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Nghị quyết 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;

Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;​