Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIV

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIV

CÁC LUẬT:

1. Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật giám định Tư pháp 56-2020-QH14.pdf

2. Luật 58/2020/QH14 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án ngày 16/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật hoà giải 58-2020-QH14.pdf

3. Luật 57/2020/QH14 Luật Thanh niên ngày 16/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật Thanh niên 27-2020-QH14.pdf

4. Luật 61/2020/QH14 Luật Đầu tư ngày 18/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật đầu tư 61-2020-QH14.pdf

5. Luật 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều tư ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/07/2021: Luật 60-2020-QH14.pdf

6. Luật 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật doanh nghiệp 59-1.pdfLuật doanh nghiệp 59-2.pdf

7. Luật 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật sửa đổi Luật XD 62-2020-QH14.pdf

8. Luật 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật sửa đổi ban hành VB 63-2020-QH14.pdf

9. Luật 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật đầu tư theo PTĐT công tư 64-2000-QH14.pdf

10. Luật 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021: Luật sửa đổi Luật QH 65-2020-QH14.pdf

II. CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết số 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày: Nghị quyết 102-2020-QH14.pdf

2.  Nghị quyết số 103/2020/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu ngày 08/6/2020: Nghị quyết 103-2020-QH14.pdf

3. Nghị quyết số 104/2020/QH14 Gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức ngày  08/6/2020: Nghị quyết 104-2020-QH14.pdf

4. Nghị quyết số 105/2020/QH14 Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 ngày 09/6/2020: Nghị quyết 105-2020-QH14.pdf

5. Nghị quyết số 106/2020/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 ngày 10/6/2020: Nghị quyết 106-2020-QH14.pdf

6. Nghị quyết số 107/2020/QH14 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội ngày 10/6/2020, ngày có hiệu lực 01/01/2021: Nghị quyết 107-2020-QH14.pdf

7. Nghị quyết số 108/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngày 11/6/2020, ngày có hiệu lực 11/6/2020: Nghị quyết 108-2020-QH14.pdf

8. Nghị quyết số 109/2020/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 11/6/2020, ngày có hiệu lực 11/06/2020: Nghị quyết 109-2020-QH14.pdf

9. Nghị quyết số 110/2020/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 11/6/2020, ngày có hiệu lực 11/06/2020: Nghị quyết 110-2020-QH14.pdf

10. Nghị quyết số 111/2020/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 12/6/2020, ngày có hiệu lực 12/06/2020: Nghị quyết 111-2020-QH14.pdf

11. Nghị quyết số 112/2020/QH14 Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 12/6/2020, ngày có hiệu lực 12/06/2020:Nghị quyết 112-2020-QH14.pdf

12. Nghị quyết số 113/2020/QH14 Về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu ngày 18/6/2020: Nghị quyết 113-2020-QH14.pdf

13. Nghị quyết số 114/2020/QH14 Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018  ngày 18/6/2020: Nghị quyết 114-2020-QH14.pdf

14. Nghị quyết số 115/2020/QH14 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội ngày 19/6/2020, ngày có hiệu lực 15/8/2020:Nghị quyết 115-2020-QH14.pdf

15. Nghị quyết số 116/2020/QH14 Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác ngày 19/6/2020, ngày có hiệu lực 03/8/2020: Nghị quyết 116-2020-QH14.pdf

16. Nghị quyết số 117/2020/QH14 Về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 ngày 19/6/2020: Nghị quyết 117-2020-QH14.pdf

17. Nghị quyết số 118/2020/QH14 Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 19/6/2020: Nghị quyết 118-2020-QH14.pdf

18. Nghị quyết số 119/2020/QH14 Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng ngày 19/6/2020, ngày có hiệu lực 01/01/2021:Nghị quyết 119-2020-QH14.pdf

19. Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ngày 19/6/2020: Nghị quyết 120-2020-QH14.pdf

20. Nghị quyết số 121/2020/QH14 Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em ngày 19/6/2020: Nghị quyết 121-2020-QH14.pdf

21. Nghị quyết số 122/2020/QH14 Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 19/6/2020: Nghị quyết 122-2020-QH14.pdf


Tin liên quan