Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIV

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIV

CÁC LUẬT:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp, được thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021:

- Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án được thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021:

CÁC NGHỊ QUYẾT:

- Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu:

- Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa 1 bên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Châu Âu:

Tin liên quan