Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
 Nội dung chi tiết nghị định: ND02-2023.pdf