Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn

1.      VĂN PHÒNG: 

Điện thoại: 02263883429

Email: thieungocanh@hanam.gov.vn

1.      VĂN PHÒNG: 

Điện thoại: 02263883429

Email: thieungocanh@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng:

 a. Vị trí, chức năng:

 Văn phòng là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác cải cách hành chính, hành chính- quản trị.

Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu và thực hiện

- Công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng:

+ Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vân tải để trình Ủy ban nhân dân tỉnh .

+ Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban và các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng Công thương (Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

+ Dự thảo quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

+ Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Giao thông vận tải và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu và thực hiện cải cách hành chính; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; văn thư lưu trữ; quản trị mạng; quản trị hành chính.

- Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; duy trì hoạt động của cơ quan theo chương trình, kế hoạch; Tổng hợp cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của Sở phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu công tác quản lý tài chính, tài sản Văn phòng gồm: Lập dự toán, thanh quyết toán chí quản lý hành chính, các khoản chi đặc thù, chi khác (nếu có); Tổ chức thực hiện thu, chi, thanh quyết toán các khoản phí và lệ phí, chi phí quản lý dự án chủ đầu tư được hưởng;

 Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán biên lai ấn chỉ; Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản thuộc Văn phòng Sở; Lập báo cáo quyết toán tài chính các nguồn kinh phí của Văn phòng Sở được giao quản lý và sử dụng.

- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan.

- Thực hiện công tác quân sự địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 Chánh văn phòng:

- Họ và tên: Thiệu Ngọc Ánh

- Điện thoại: 02263883429

- Email: thieungocanh@hanam.gov.vn

 Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng để tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của phòng: 

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác.

+ Công tác tổ chức cán bộ, bộ máy

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng

+ Thường trực phòng chống lụt bão

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

+ Công tác thi đua, khen thưởng

+ Công tác kỷ luật cán bộ, CCVC

+ Công tác tài chính của Văn phòng 

- Trực tiếp thực hiện công tác:

+ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban và các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đồng thời tham mưu hiệp y bổ nhiệm các chức danh trên theo quy định hiện hành.

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

+ Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

+ Công tác thường trực phòng chống lụt bão ngành

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

Phó Chánh Văn phòng:

Họ và tên: Đỗ Bắc Hà

Điện thoại:02263842794

Email: dobacha@hanam.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

Điện thoại: 02263854748

Email:  doanvanloi.gt@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính:  

a. Vị trí, chức năng: 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng quản lý nhà nước thuộc Sở Giao thông vận tải, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về c«ng t¸c kế hoạch, thống kê; công tác tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và là cơ quan thường trực của Văn phòng Qũy Bảo trì đường bộ tỉnh.

Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu và thực hiện

- Tham mưu xây dựng kế hoạch; đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện công tác kế hoạch của ngành giao thông vận tải thuộc lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy nội địa…

- Xây dựng kế hoạch tài chính đối với các nguồn kinh phí: Đầu tư xây dựng cơ bản Trung ương, địa phương; Ngân sách nhà nước; Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các nguồn kinh phí khác được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải.

- Phối hợp, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

- Tổng hợp, báo cáo nguồn vốn do Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút các nguồn vốn.

- Chủ trì triển khai tổng hợp nhiệm vụ công tác thống kê của Sở và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế hoạch - Tài chính.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

* Công tác Tài chính:

 - Tham gia tổ quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành (khi được giao nhiệm vụ).

- Xây dựng, tổng hợp dự toán thu - chi tài chính (đơn vị dự toán cấp 1) ngành Giao thông vận tải: Các nguồn vốn Trung ương, Địa phương, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

- Tham mưu phân bổ và giao dự toán sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc (dự toán cấp 3).

- Trực tiếp theo dõi, thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản; nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải được cấp có thẩm quyền giao quản lý.

- Thẩm định dự toán thu - chi của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Xét duyệt quyết toán tài chính năm của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Kiểm tra, quản lý, theo dõi phần tài chính đối với các hợp đồng do Sở Giao thông vận tải ký với các đơn vị liên quan.

- Tổng hợp quyết toán tài chính ngành giao thông vận tải trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, tham mưu xử lý tài sản, đất đai thuộc quyền quản lý của ngành GTVT.

- Đôn đốc, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán các dự án (công trình) hoàn thành do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án (công trình) hoàn thành theo phân cấp. Thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình do Sở Giao thông vận tải được ủy quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

* Các nội dung công việc khác liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng Kế hoạch - Tài chính:

 - Thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn cho Sở để quản lý thùc hiÖn c¸c hîp ®ång BT, BOT, BTO...khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

- Thường trực Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

- Tổng hợp, theo dõi công tác tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng do Sở làm chủ đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Chủ trì công tác xây dựng, tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng;

- Tham gia ý kiến trình Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc theo phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 Trưởng phòng:

- Họ và tên: Đoàn Văn Lợi
- Điện thoại: 02263854748

- Email:  doanvanloi.gt@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung về công tác chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực: công tác quản lý tài chính, tài sản toàn ngành, trực tiếp quản lý công tác tài chính, tài sản của Văn phòng Sở, công tác kế hoạch, công tác GPMB, văn phòng Qũy bảo trì đường bộ 

Phó phòng:

- Họ và tên: Thiệu Ngọc Hảo
- Điện thoại: 02263854748

- Email:  thieungochao@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ:

3. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG: 

Điện thoại: 02263841850

Email: nguyenthanhvan@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam  

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông:

a. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở GTVT Hà Nam, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng giao thông đô thị, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Sở tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng thuộc trách nhiệm của Sở được giao quản lý.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu và thực hiện

- Tham mưu cho Sở tổ chức khai thác, quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, đường quốc lộ được ủy thác, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác, đường thủy nội địa trung ương được ủy thác thuộc trách nhiệm của Sở được giao quản lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Tham mưu kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý công trình và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đối với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Sở thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm quản lý của Sở.

- Tham mưu cho Sở: chấp thuận, cấp phép thi công công trình thiết yếu trong hành lang an toàn đường bộ; chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công đấu nối vào hệ thống đường bộ; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ do Sở được giao quản lý.

- Tham mưu cho Sở: chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Sở; có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương theo quy định.

- Tham mưu cấp phép hoạt động của xe quá tải, quá khổ, xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích, dự toán bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thuỷ nội địa; Tham mưu thẩm định, trình phê duyệt thủ tục đầu tư các công trình sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông do Sở làm chủ đầu tư.

- Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại, phân cấp kỹ thuật, điều chỉnh loại và cấp kỹ thuật, điều chỉnh hệ thống đường bộ, đường thuỷ nội địa; công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Sở tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giao thông vận tải.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Trưởng phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân.

- Điện thoại: 02263841850

- Email: nguyenthanhvan@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông đô thị, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Sở tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng thuộc trách nhiệm của Sở . Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của Phòng. 

4. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:    

 Điện thoại: 02263852876

Email: nguyenthethich@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:

 a. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật và chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải, các Cục chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

* Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải;

- Hướng dẫn, kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Tham gia ý kiến, thẩm định theo chức năng của Sở chuyên ngành đối với công tác quy hoạch, chương trình, đề án, đề xuất đầu tư dự án, dự án đầu tư, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định công trình xây dựng, kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh, quản lý chất lượng, kỹ thuật công trình;

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành Giao thông vận tải. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng sáng kiến, cải tiến khoa học công nghệ của Sở.

- Thực hiện quản lý giá xây dựng, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng công trình giao thông;

- Tham gia Tổ tư vấn quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành của UBND tỉnh theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.            Trưởng phòng: 

- Họ và tên: Nguyễn Thế Thích

- Điện thoại: 02263852876

- Email: nguyenthethich@hanam.gov.vn

 - Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng để tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của phòng. Trực tiếp chỉ đạo phụ trách công tác: thẩm tra, thẩm định dự án hồ sơ của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Báo cáo tình hình thực hiện các dự án hàng tuần, tháng, quý, năm, Báo cáo giám sát đầu tư theo quý, tháng, năm. 

  Phó phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Thành Đồng

- Điện thoại: 02263852876

- Email: nguyenthanhdong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

  5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN NGƯỜI LÁI:

Điện thoại: 0226.851.301

Email: nguyenbachduong@hanam.gov.vn 

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện người lái:

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nam, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị.

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, của các Cục chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Về vận tải:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn.

- Quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định.

b) Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

  Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Bạch Dương

- Điện thoại: 0226.3851.301

- Email: nguyenbachduong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của Phòng. 

  Phó phòng:

- Họ và tên: Trương Quốc Lập

- Điện thoại: 0226.3851.301

- Email: truongquoclap@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức thuộc lĩnh vực được phụ trách. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp đổi GPLX các hạng.

- Theo dõi, quản lý vận tải tuyến cố định 

- Thẩm định hồ sơ xe máy chuyên dùng.    

Kiểm tra xét duyệt hồ sơ cấp GPLX ô tô

- Thẩm định hồ sơ cấp GPLX tập lái

- Thẩm định cấp phép liên vận

- Tham gia các cuộc họp và các công việc đột xuất khác do Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phân công 

6. PHÒNG PHÁP CHẾ - AN TOÀN:

Điện thoại:02263883036

  - Email: nguyenquangtuyen.gt@hanam.gov.vn

- Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam 

a. Vị trí, chức năng:

Phòng Pháp chế - An toàn là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nam, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác pháp chế - an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Phòng Pháp chế - An toàn chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đồng thời chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Công tác An toàn giao thông:

a) Tham mưu thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa… xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; Phối hợp tham gia xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu.

b) Kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị vị trực thuộc về thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Tham mưu và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

d) Tổ chức thẩm định An toàn giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

d) Trình UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

2.2. Công tác pháp chế:

a) Công tác xây dựng văn bản pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở lập đề nghị  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Sở quản lý trình Giám đốc Sở để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

b) Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của ngành giao thông vận tải đã ban hành;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Công tác kiểm tra và xử lý văn bản:

- Chủ trì, giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, giúp Giám đốc Sở kiểm tra thường xuyên công tác soạn thảo và ban hành văn bản hành chính.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở xem xét quyết định gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ chì, phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Chủ chì và phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Chủ chì và phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

e) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.

f) Công tác bồi thường của Nhà nước: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

h) Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Thủ trưởng cơ quan;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

i) Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc để Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

k) Theo dõi, tham mưu cho Sở công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

2.3. Là đấu mối chủ trì, tham mưu cho Sở công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 63/1010 ngày 08/6/2010, Nghị định 48/2013 ngày 14/5/2013, Nghị định 92/2017 ngày 07/8/2017 của Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

​2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

Trưởng phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Tuyển
- Điện thoại: 02263680.846

- Email: nguyenquangtuyen.gt@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ: - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của phòng thực hiện công tác pháp chế - an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở về mọi mặt hoạt động của Phòng. 

7. THANH TRA SỞ:.

Điện thoại: 02263841303

Email: duongvanhoi@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng – Tp Phủ Lý – Hà Nam 

Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra sở Giao thông vận tải Hà Nam

a. Vị trí, chức năng:

a. Thanh tra sở Giao thông vận tải Hà Nam là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

c. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm:

- Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ ( bao gồm cả đường bộ trong đô thị ), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị ( nếu có ) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý;

- Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa ( trừ tàu biển ), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị;

- Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

- Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp; 

- Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp;

- Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải;

 - Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

d. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

đ. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập.

e. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

g. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do lãnh đạo Sở giao.

Chánh thanh tra 

- Họ và tên: Dương Văn Hội
- Điện thoại: 02263.680.846

- Email:duongvanhoi@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung mọi mặt hoạt động công tác của Thanh tra sở.

+ Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, đào tạo xây dựng lực lượng, kế hoạch, tài chính, tiền lương.

Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

+ Phụ trách Văn phòng và tài chính kế toán Thanh tra sở.

Phó Chánh Thanh tra hành chính:

 - Họ và tên: Đỗ Trọng Tài

 - Điện thoại: 02263854.746

- Email: dotrongtai@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu giúp việc cho Chánh Thanh tra chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thanh tra hành chính, gồm các công việc: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở GTVT; thường trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao và Chánh Thanh tra phân công, uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Thông báo này thực hiện từ ngày ký ban hành, thay thế Thông báo số 210/TB-TTr ngày 24/10/2012 của Thanh tra sở về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Chánh Thanh tra chuyên ngành:

- Họ và tên: Lại Xuân Đoàn
- Điện thoại: 02263843.321

- Email: laixuandoan@hanam.gov.vn

 - Nhiệm vụ:

+ Tham mưu giúp việc cho Chánh Thanh tra chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, xe quá khổ, quá tải trọng; điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện; công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông theo phân cấp; phối hợp với lực lượng Công an và lực lượng liên quan khác trong công tác bảo đảm trật tự ATGT

+ Kiêm Trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; trực tiếp phụ trách, quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và 3 đội TTGT chuyên ngành.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao và Chánh Thanh tra phân công, uỷ quyền theo quy định của pháp luật.


Văn phòng
Tin liên quan