Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đưa vào khai thác Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Đưa vào khai thác Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô
      Căn cứ Công văn số 8216/TCĐBVN-VT ngày 09/11/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tập huấn, hướng dẫn và đưa vào sử dụng phần mềm nâng cấp Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo: 
      Kể từ ngày 15/11/2021, đưa vào khai thác sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn (hướng dẫn sử dụng có sẵn trên phần mềm tại mục “Hướng dẫn”)./.