Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị lãnh đạo sở làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

Tin tức sự kiện  
Hội nghị lãnh đạo sở làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của sở, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực công tác; trong 2 ngày 11/01, 12/01/2024, lãnh đạo sở đã tổ chức 3 buổi làm việc với 03 nhóm phòng, đơn vị có nhiệm vụ chuyên môn tương đồng: Thanh tra sở và Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động; Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT và Trung tâm Sát hạch xe cơ giới đường bộ; các phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông, Quản lý Chất lượng, Kế hoạch- Tài chính và Ban Quản lý Bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn, đơn vị đã báo cáo các nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy, việc bố trí, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, nhân viên; nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; dự báo những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục và những đề xuất, khiến nghị đối với Sở.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung báo cáo của các đơn vị; ý kiến phân tích, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo sở; đồng chí Trương Quốc Bảo- Giám đốc sở đã có ý kiến chỉ đạo chung đối với hoạt động của sở Giao thông vận tải trong năm 2024 và nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực chuyên môn. Lãnh đạo sở xác định, thống nhất nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo là mọi hoạt động của sở, của các phòng ban, đơn vị phải bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp (Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy sở) nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết chi bộ, bám sát Chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được giao thường xuyên; chỉ đạo quyết liệt; chủ động tham mưu và tham mưu có trọng tâm, trọng điểm cho lãnh đạo sở để thực hiện mục tiêu: nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nghiên cứu xác định chính xác, cụ thể các nhiệm nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện, xây dựng kế hoạch chi tiết, thống nhất các giải pháp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với công chức, viên chức, nhân viên; tăng cường kiểm soát hiện trường, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, tham mưu tổ chức hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong giải quyết công việc đối với các đơn vị trong và ngoài ngành; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực chuyên môn; phát huy, sử dụng, khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có./.Văn phòng Sở