Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Nhằm nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2023 đã đề ra; Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.
       Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình CCHC giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025 và các Đề án, Kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm CCHC của tỉnh năm 2023. Nội dung tuyên truyền tập trung Tuyên truyền về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
       Nội dung kế hoạch: ​116. KH tuyên truyền CCHC.pdf