Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải
hành khách cố định liên tỉnh quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 280/QĐ-SGTVT, ngày 12/08/2022 của Sở GTVT Hà Nam.
      Nội dung Quyết định: 291.pdf
      Biểu đồ chạy xe:  biỂu ĐỒ chay xe qĐ 291.xlsx