Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày 08/3/2024, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiên cứu, phổ biến và căn cứ chức năng, nhiệm vụ để áp dụng Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (27/02/2024).
   Nội dung Nghị định: 24-nd.signed.pdf