Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp Đơn đề nghị số 32/ĐĐN-LD ngày 16/8/2021 của Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ v/v đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp Đơn đề nghị số 32/ĐĐN-LD ngày 16/8/2021 của Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ v/v đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào tỉnh lộ ĐT.494B tại lý trình Km5+700 (trái tuyến) thuộc Dự án Khu dân cư và Thương mại phía đông đường Lê Chân, thành phố Phủ Lý (giai đoạn I)
       Sở Giao thông vận tải Hà Nam nhận được đơn đề nghị số 32/ĐĐN-LD ngày 16/8/2021 của Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào tỉnh lộ ĐT.494B tại lý trình Km5+700 (trái tuyến) thuộc Dự án Khu dân cư và Thương mại phía đông đường Lê Chân, thành phố Phủ Lý (giai đoạn I); kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của nút giao do Công ty Cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC lập và các văn bản liên quan khác kèm theo; 
        Sau khi xem xét đối chiếu với quy định, Sở GTVT chưa chấp thuận TKKT, phương án tổ chức giao thông nút giao. Đề nghị Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ cần tiếp tục làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ cụ thể: 
        1. Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, chứng chỉ hành nghề của đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện lập hồ sơ; hồ sơ thiết kế cần đảm bảo đúng quy cách theo quy định, trong đó phải có đóng dấu của đơn vị tư vấn thiết kế. 
        2. Thống nhất lại về cao độ thiết kế giữa quy hoạch được duyệt, hiện trạng tuyến ĐT.494B và vị trí nút giao. Bổ sung trắc dọc, mặt cắt ngang tuyến ĐT.494B trong phạm vi nút giao. 
        Căn cứ các nội dung trên Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh ĐT.494B tại lý trình Km5+700 (trái tuyến) chưa đủ điều kiện để chấp thuận đề nghị Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở chấp thuận theo quy định./