Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 n...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của Tỉnh thuộc lĩnh vực ngành  
Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND​ ngày 27/4/20121 của UBND tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021: 09-2021-QĐ-UBND.pdf
Tin liên quan