Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở c...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
     

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong dự thảo như sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (Điều 4 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND).

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng (Điều 8Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2024./.

Quét để Dowload​:

Phòng QLCLCTGT