Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng Đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng Đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo gửi các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng Đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
          Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, giáo viên, xe tập lái để có phương án khắc phục, bổ xung nhằm đảm bảo các yêu cầu theo quy định về công tác đào tạo lái xe, không để giáo viên, học viên sử dụng chất kích thích khi dạy và học lái xe; Xây dựng và thực hiện công khai quy chế tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch đào tạo được phê duyệt, chương trình đào tạo, học phí đào tạo theo quy định hiện hành. Các Trung tâm sat hạch lái xe xây phương án đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trước các kỳ sát hạch: Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sát hạch không để người không có nhiệm vụ vào khu vực sát hạch; Bố trí nhân viên kỹ thuật thường trực tại các khu vực sát hạch để xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình sát hạch; Nhân viên kỹ thuật không tự ý vào phòng thi, lên xe sát hạch, vào sân sát hạch khi chưa có sự giám sát của sát hạch viên; Kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật theo QCVN40:2015/BGTVT để có phương án khắc phục, bổ sung đảm bảo yêu cầu theo quy định hiện hành.
          Đồng thời Sở yêu cầu các đơn vị quản lý (Phòng Quản lý vận tải Phương tiện người lái và Thanh tra Sở) tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, ​đột xuất các khoá đào tạo đặc biệt các kỳ sát hạch lái xe và tham mưu chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có)​./.