Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại sở

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại sở
Ngày 01/3/2024, lãnh đạo Sở đã có buổi làm việc với lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Sở để rà soát, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở để thống nhất các giải pháp chỉ đạo, điều hành, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2024

Sau khi thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, cần tập trung giải quyết; nhiệm vụ trước mặt và từng giai đoạn; Đồng chí Giám đốc Sở đã kết luận; yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị của sở tập trung triển khai, thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Thống nhất quan điểm chỉ đạo của Sở: Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu hiện nay của sở; phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, chất lượng, hiệu quả.

2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị khi phân công công việc phải cụ thể, chi tiết, khoa học, linh hoạt, hợp lý; phù hợp với tính chất công việc, tình hình cụ thể từng thời điểm. Giao việc phải đi đối với hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, có thời hạn cụ thể và nắm vững tiến độ giải quyết nhiệm vụ của cấp dưới; đặc biệt là những văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, phải có văn bản phúc đáp, thực hiện trên hệ thống trước hạn.

3. Đảm bảo tiến độ thực hiện các mô hình của Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND tỉnh: Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL chủ trì tham mưu:

- Đối với mô hình số 17 “Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe": Phối hợp chắt chẽ với Trường Trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc; đôn đốc đơn vị cung cấp thiết bị, đảm bảo tiến độ lắp đặt, vận hành thử trong tháng 3/2024.

- Đối với mô hình 23 “Triển khai giải pháp thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi xe của tỉnh": Tổ chức hội nghị làm việc với địa phương để nắm bắt tình hình, thống nhất quan điểm triển khai, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 15/3.

4. Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến “Cấp đổi giấy phép lái xe":

- Văn phòng chủ trì với các phòng liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, các giải pháp khắc phục, đề xuất kiến nghị; thống kê lại số liệu giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công; đề nghị Văn phòng UBND, Trung tâm PVHCC điều chỉnh lại kết quả thực hiện của sở trong tháng 01 và 02/2024.

- Đối với công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp: Công chức làm việc tại TT PVHCC chủ động hướng dẫn công dân thực hiện quy trình khảo sát trực tuyến trên Cồng dịch vụ công (thực hiện hàng ngày, trên các loại thủ tục hành chính để đảm bảo tính khách quan; kết quả sẽ được tự động cập nhật); Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với bộ phận tiếp nhân, trả kết quả giải quyết TTHC của sở tại TT PVHCC, Trung tâm Đăng kiểm, phòng Vận tải, PT&NL, phòng Quản lý KCHTGT tổ chức khảo sát trực tiếp mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Kế hoạch số 254/KH-SGTVT, ngày 30/01/2024 của sở (thực hiện theo quý- báo cáo kết quả vào ngày 05 tháng cuối quý; quý 1 thực hiện xong trước ngày 07/3/2024; biểu mẫu gửi kèm tại Kế hoạch số 254/KH-SGTVT).

- Công chức tại TT PVHCC chủ động hướng dẫn công dân có nhu cầu thực hiện quy trình cấp đổi Giấy phép lái xe ô tô trên Cổng dịch vụ công quốc gia; các loại Giấy phép lái xe khác thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; xử lý chất lượng đầu vào của ảnh chụp.

4. Văn phòng tham mưu kiện toàn lại Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của sở, tổ chức hoạt động hiệu quả, chất lượng theo chỉ đạo tại công văn số 240/SGTVT-VP ngày 26/01/2024 của sở; thành lập nhóm Zalo giải quyết TTHC của sở gồm lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; chuyên viên phòng QL Vận tải, PT&NL, chuyên viên phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông; chuyên viên có liên quan đến công tác CCHC của Sở, thành viên Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hàng ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của sở cập nhật kết quả tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến, trực tiếp), kết quả thanh toán trực tuyến; số hồ sở giải quyết chậm theo quy định, cán bộ giải quyết chậm (nguyên nhân); kết quả khảo sát; những vướng mắc, khó khăn phát sinh; đề xuất, kiến nghị… trước 17h.

5. Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL rà soát lại nội dung, quy trình các TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu giải quyết; xây dựng lại các quy trình; đề xuất với Bộ GTVT, UBND tỉnh Hà Nam điều chỉnh, thống nhất và giải quyết những bất cập, vướng mắc về danh mục, quy trình, mức độ dịch vụ công để tổ chức thực hiện theo quy định; đặc biệt là các quy định về hồ sơ trực tuyến giải quyết các TTHC trong lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe.

6. Giao chỉ tiêu tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tháng 3/2024: các TTHC của phòng Quản lý Kết cấu HTGT: đạt tỷ lệ 100%; đối với phòng Quản lý Vận tải, PT&NL: Thủ tục cấp, đổi Giấy phép kinh doanh, phù hiệu: đạt tỷ lệ 90%; cấp, đổi Giấy phép lái xe các loại: đạt tỷ lệ 70%.​


Văn phòng Sở