Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/7/2021 đến ngày 31/...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/7/2021 đến ngày 31/12/2021
       Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/7/2021 đến ngày 31/12/2021 còn hiệu lực sử dụng để các đơn vị phối hợp quản lý: Thông bao 35.pdf