Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc
      Căn cứ đề nghị của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại văn bản số 479/GTXDVU, ngày 15/9/2022 về việc kiểm tra cơ sở vật chất kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại Trung tâm sát hạch lái xe Việt Úc; Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 khóa K22 (lịch sát hạch cũ ngày 10/9/2022) sát hạch cùng với hạng A1 khóa K23 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tổ chức ngày 25/9/2022 tai Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung chi tiết: ​1531.pdf
Tin liên quan