Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam
    Theo đó, Căn cứ đề nghị của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch khoá sát hạch hạng B2 – K111 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2022​ sang ngày 02/4/2022 tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện​.
    Nội dung chi tiết: 445.pdf