Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch trực phòng, chống dịch Covid-19 tháng 6/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch trực phòng, chống dịch Covid-19 tháng 6/2021
Nhằm đảm bảo chấp hành tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, giữ liên lạc thường xuyên, báo cáo và giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra, Sở GTVT Hà Nam thông báo lịch trực phòng, chống dịch Covid-19 tháng 6/2021.
           Theo đó, lịch trực cụ thể như sau:
          1. Trực từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 06/6/2021:

           - Ông Khổng Bình Nguyên - Phó Giám đốc sở - ĐT: 0912429547.

          - Ông Nguyễn Thế Thích - Trưởng phòng KH-TC.

          - Ông Đỗ Bắc Hà - Phó phòng Quản lý KCHTGT.

           - Ông Nguyễn Nam Hải - Chuyên viên phòng Quản lý CLCTGT.

          - Ông Đào Đăng Thành - Chuyên viên Văn phòng

- Ông Nguyễn Toàn Năng - Chuyên viên  phòng QLVT-PTNL.

- Ông Nguyễn Văn Huyên - Lái xe (xe 90B - 2789).

2. Trực từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 13/6/2021:

- Ông Đặng Trọng Thắng - Giám đốc sở - ĐT: 0913044508.

- Ông Thiệu Ngọc Ánh - Chánh Văn phòng.

- Ông Trần Huy Bình - Phó Trưởng  phòng QLVT-PTNL.

- Ông Lê Vương Long - Chuyên viên phòng KH-TC.

- Ông Phạm Thành Trung - Chuyên viên phòng Quản lý KCHTGT.

- Ông Nguyễn Đại Dương- Chuyên viên phòng Quản lý Chất lượng

- Ông Nguyễn Văn Xuân - Lái xe (xe 90A- 002.17).

3. Trực từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021:

- Ông Kiều Hồng Quảng - Phó Giám đốc sở - ĐT: 0986676456.

- Ông Nguyễn Bạch Dương - Trưởng phòng QLVT-PTNL.

- Ông Thiệu Ngọc Hảo - Phó Trưởng phòng KH-TC.

- Ông Nguyễn Công Cang- Chuyên viên Quản lý KCHTGT

- Ông Đỗ Tiến Thuận- Chuyên viên Văn phòng.

- Ông Khổng Bình Minh- Chuyên viên phòng Quản lý KCHTGT

- Ông Nguyễn Văn Huyên - Lái xe (xe 90B - 2789).

4. Trực từ ngày 21/5/2021 đến hêt ngày 27/6/2021

- Ông Khổng Bình Nguyên - Phó Giám đốc sở - ĐT: 0912429547.

- Ông Nguyễn Thanh Vân- Trưởng phòng Quản lý KCHTGT.

- Ông Nguyễn Thành Đồng- Trưởng phòng Quản lý Chất lượng.

- Ông Nguyễn Thành Hải - Chuyên viên  phòng QLVT-PTNL.

- Ông Nguyễn Văn Khanh- Chuyên viên Văn phòng.

- Ông Trần Tiến Nam- Chuyên viên phòng Quản lý Chất lượng.

- Ông Nguyễn Văn Xuân - Lái xe (xe 90A- 002.17).

 5. Trực từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày 04/7/2021:

- Ông Đặng Trọng Thắng - Giám đốc sở - ĐT: 0913044508.

- Ông Thiệu Ngọc Ánh - Chánh Văn phòng.

- Ông Trần Huy Bình - Phó Trưởng  phòng QLVT-PTNL.

- Ông Lê Vương Long - Chuyên viên phòng KH-TC.

- Ông Phạm Thành Trung - Chuyên viên phòng Quản lý KCHTGT.

- Ông Nguyễn Đại Dương- Chuyên viên phòng Quản lý Chất lượng

- Ông Nguyễn Văn Huyên - Lái xe (xe 90B - 2789).

 6. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Văn phòng Ban ATGT: phân công lịch trực phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình, đảm bảo thời gian trực theo lịch trực của Sở.