Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc
Công văn số 550-CV/BTGTU ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-
02/01/2023)
Thực hiện công văn số 550-CV/BTGTU ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023). Sở GTVT Hà Nam đăng tải nội dung đề cương tuyên truyền của ban tuyên giáo Trung ương: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc.pdf