Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025” củ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025” của Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, SởGiao thông Vận tải Hà Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025”
     Theo đó, nhằm giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Phong trào thi đua, từ đó nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội. Sở xây dựng kế hoạch đề ra 7 nội dung thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025”:
    1. Thi đua trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 2. Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. 3. Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính theo chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh với các nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số. 4. Thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số; từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của sở dựa trên công nghệ số; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội và thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. Sử dụng công nghệ số để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 5. Thi đua trong việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hải lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 6. Thi đua thực hiện tốt các tiêu chí trong bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 7. Thi đua đẩy mạnh việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong ngành 3 nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.​
      Nội dung chi tiết: 933.pdf