Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Thông tư số 42/2023/TT-...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT, Nghị định số 19/2024/NĐ-CP, Nghị định số 19/2024/NĐ-CP)
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; ; Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
     Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT: thông tư 42.pdf
     Nghị định số 19/2024/NĐ-CP: nghị định 19.2024.pdf
     Nghị định số 19/2024/NĐ-CP: nghị định 20.2024.pdf