Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ và Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ và Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ GTVT.
Ngày 31/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các Qúy cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện.
     Nội dung Nghị định: NĐ34.2024.pdf
     Nội dung thông tư: Thông tư 05.2024.TT.BGTVT.pdf