Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Công văn số 3498/BGTVT-VT ngày 02/04/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai thực hiện Công văn số 3498/BGTVT-VT ngày 02/04/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới
Để du lịch Hà Nam phát triển nhanh, toàn diện, bền vững tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở GTVT Hà Nam có văn bản gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể theo chỉ đạo của Bộ GTVT về việc phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
      Theo đó, Sở GTVT yêu cầu hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc: Thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động tại đơn vị mình về nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả, quản lý chặt chẽ các điều kiện về an toàn trong hoạt động vận tải.
      -  Nghị quyết số 08-NQ/TWNghiquyet08-NQTW.pdf
      - Nghị quyết số 82/NQ-CPNQ-82-CP.pdf
      - Chỉ thị 08/CT-TTg​: CT.08.pdf