Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện hiện kế hoạch truyền thông thực hiện hiện TTHC trên môi trường điện tử

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện hiện kế hoạch truyền thông thực hiện hiện TTHC trên môi trường điện tử
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai thực hiện hiện kế hoạch  truyền thông thực hiện hiện TTHC  trên môi trường điện tử.
       Theo đó, tuyên truyền các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 tập trung các nội dung: Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan nhà nước...
    Nội dung văn bản: 1101.pdf
Văn phòng Sở