Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Ngày 16 tháng 04 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, CCVC và giao cho phòng QLVT,PT&NL tham mưu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn cụ thể, chi tiết các đơn vị vận tải, các Trung tâmđào tạolái xe, sát hạchtrên địa bàn,tổ chức thực hiện nghiêm túc, áp dụng đúng các nội  dung được quy định tạiNghị định số 41/NĐ-CP; tiếp tục nghiên cứuđểthammưu rà soát, trình công bố các thủ tục hành chínhliên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xetheo quy định
       Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2024
       Nội dung chi tiết Nghị định: NĐ41.pdf