Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ
Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản yêu cầu phòng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới công chức, viên chức, nhân viên các nội dung trọng tâm của Nghị định số 44/NĐ-CP, ngày 24/4/2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định trên. Giao phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông nghiên cứu các nội dung của Nghị định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.
    Nội dung Nghị định số 44/NĐ-CP​: 44nd.signed.pdf