Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2483/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nam ban hành văn bản triển khai một số nội dung cụ thể, thiết thực hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Sở.
      Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về  mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật tại cơ quan. Đồng thời tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số nhất là ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo công chức tại bộ phận một cửa và công chức thực hiện giải quyết các TTHC phối hợp với Văn phòng Sở, Đoàn Thanh niên CSHCM, Công đoàn tổ chức ra quân phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân, tổ chức sử dụng sản phẩm, dịch vụ số (sử dụng dịch vụ công trực tuyến) để thực hiện các TTHC từ ngày 01/10/2022; thực hiện đăng tải tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi sốquốc gia trên cổng thông tin điện tử của Sở.
      Kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia của tỉnh: 2483.pdf
​     Bộ Công cụ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc giahttps://dx.gov.vn​