Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình tháng 08/2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình tháng 08/2019
       Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình tháng 08/2019​. Theo đó, Sở GTVT Hà Nam đã có các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua TBGSHT; yêu cầu các đơn vi xử lý và báo cáo kết quả về Sở. Tuy nhiên một số đơn vị chưa chấp hành báo cáo theo quy định. Để xử lý nghiêm các vi phạm Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ phương tiện vi phạm của đơn vị, tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay và xử lý vi phạm theo quy chế của đơn vị. Đồng thời giao phòng Quản lý vận tải, PT&NL phối hợp cùng Thanh tra​​.
       Nội dung văn bản:1471.pdf
       Phụ lục vi phạm hoạt động vận tải thông qua TBGSHT:PHỤC LỤC I.docx
       Phụ lục các phương tiện bị xử lý thông qua TBGSHT​:PHỤ LỤC II.docx
       
Phòng QLVTPTNL