Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đề tài sáng kiến

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Danh sách đề tài sáng kiến

1. Đề tài sang kiến: Nghiên cứu đề án thành lập Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở GTVT.

- Cấp quản lý: Cấp Sở và cấp tỉnh.

- Lĩnh vực áp dụng: Công tác tổ chức bộ máy chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ Sở GTVT Hà Nam.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Đặng Trọng Thắng, Giám đốc Sở; Đồng chí Đỗ Bắc Hà, Phó Chánh Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018                  

2. Đề tài sang kiến: Giải pháp và kết quả thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước tại Sở GTVT giai đoạn 2010-2018.

- Cấp quản lý: Cấp Sở và cấp tỉnh.

- Lĩnh vực áp dụng: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ tại Sở.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Thiệu Ngọc Ánh, Chánh văn phòng Sở; Đồng chí Đỗ Tiến Thuận, Chuyên viên Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018     

3. Đề tài sang kiến: Nghiên cứu giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trước khi đưa vào sử dụng tuyến đường nối hai cao tốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Cấp quản lý: Cấp Sở và cấp tỉnh.

- Lĩnh vực áp dụng: Ứng dụng biện pháp thi công cầu vượt song trong các điều kiện địa hình, thuỷ văn cụ thể.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Kiều Hồng Quảng, Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Thế Thích, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018     

4. Đề tài sang kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận tải thông qua công tác cấp phù hiệu.

- Cấp quản lý: Cấp Sở và cấp tỉnh.

- Lĩnh vực áp dụng: Thực hiện trong công tác quản lý vận tải Sở GTVT Hà Nam.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Khổng Bình Nguyên, Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Bạch Dương, Trưởng phòng Quản lý vận tải PTNL

- Thời gian thực hiện: Năm 2018     

5. Đề tài sang kiến: Lập quy trình bảo dưỡng định kỳ thiết bị kiểm định nhằm nâng cao tuổi thọ và tính ổn định của thiết bị kiểm định

- Cấp quản lý: Cấp Sở và cấp tỉnh.

- Lĩnh vực áp dụng: Có thể áp dụng tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Nguyễn Văn Cam, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT; Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm ĐKPTGTVT

- Thời gian thực hiện: Năm 2018​

6. Giải pháp và kết quả thực hiện Đề án 801/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan Sở GTVT Hà Nam.

- Cấp quản lý: Cấp Sở

- Lĩnh vực áp dụng:  Áp dụng trong công tác nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ Sở GTVT

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Đặng Trọng Thắng – Giám đốc Sở, đồng chí Thiệu Ngọc Ánh – Chánh Văn phòng Sở, đồng chí Đỗ Tiến Thuận – Chuyên viên Văn phòng Sở

- Thời gian thực hiện: Năm 2019      

7. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn

- Cấp quản lý: Cấp Sở

- Lĩnh vực áp dụng:  Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Khổng Bình Nguyên – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Bạch Dương – Trưởng phòng QLVTPTNL, đồng Lại Xuân Đoàn – Phó Chánh Thanh tra Sở

- Thời gian thực hiện: Năm 2019  

8. Cải tiến công tác bảo trì trang thiết bị an toàn giao thông (cột Km) trên một số tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp Sở

- Lĩnh vực áp dụng:  Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Kiều Hồng Quảng – Phó Giám đốc Sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019   

9. Giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở GTVT Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp Sở

- Lĩnh vực áp dụng:  Công tác giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở GTVT Hà Nam.

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Nguyễn Quang Tuyển – Trưởng phòng Pháp chế - An toàn, đồng chí Nguyễn Văn Khanh – Chuyên viên phòng Pháp chế - An toàn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

10. Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định, lấy khách hàng là trung tâm để phục vụ

- Cấp quản lý: Cấp Sở

- Lĩnh vực áp dụng:  Dịch vụ kiểm định xe cơ giới

- Đơn vị, cá nhân chủ trì: Đồng chí Nguyễn Văn Cam – Giám đốc Trung tâm ĐKPTGTVT, đồng chí Vũ Văn Khanh – PHó Giám đốc Trung tâm ĐKPTGTVT.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ​