Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới, xã...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
Để đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về giao thông đối với nông thôn mới, công tác bảo trì đường giao thông nông thôn, lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn.
Các phụ lục hướng dẫn chi tiết:
​- Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về giao thông đối với huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao: Phụ lục I.docx
- Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về giao thông đối với xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao:Phụ lục II.docx
- Hướng dẫn thực hiện công tác bảo trì đường giao thông nông thôn: Phụ lục III.docx
- Hướng dẫn lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới giai đoạn 2021 – 2025​: Phụ lục IV.docx