Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về giao thông đối với nông thôn mới, công tác bảo trì đường giao thôn...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về giao thông đối với nông thôn mới, công tác bảo trì đường giao thông nông thôn, lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn
Để công tác rà soát, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và các năm tiếp theo đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng đúng quy định, theo hướng tinh giản tối đa hồ sơ minh chứng, Sở GTVT thống nhất hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
      Theo đó, trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ để thẩm định đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu các yêu cầu hồ sơ, tài liệu minh chứng của các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Để công tác rà soát, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và các năm tiếp theo đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng đúng quy định, theo hướng tinh giản tối đa hồ sơ minh chứng, Sở GTVT thống nhất hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
     Phụ lục thống kê hồ sơ, tài liệu minh chứng: 2. Phụ lục thống kê hồ sơ, tài liệu minh chứng-GTNT.docx