Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
Nhằm phát  huy  sức  mạnh  của  cảhệthống  chính  trị,  tập  trung  cao  nhất  mọi nguồn  lực  cho  công  tác  phòng, chống đại  dịch Covid-19,  thực  hiện  thắng  lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân, sở GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
     Theo đó, việc thực hiện phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ các chi bộ, các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 tập trung 6 nội dung chủ yếu: ​​
     - Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19​.
     - Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định hoạt động của phòng, đơn vị; thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
     - Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của CCVC và người lao động, đặc biệt là gia đình chính sách, phụ nữ và lực lượng tuyến đấu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho CCVC và người lao động ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch. 
     - Thi đua giữ vững ổn định tư tưởng chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá. 
     -Thi đua triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.
    - Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để CCVC và người lao động hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.
    Nội dung chi tiết: 1727.pdf​​