Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số lưu ý trình nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình theo phân cấp của cơ quan chuyên môn

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Một số lưu ý trình nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình theo phân cấp của cơ quan chuyên môn
Để thực hiện tốt công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục/công trình góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản đề nghị các Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung trước khi gửi hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng theo phân cấp về Sở GTVT Hà Nam.
     Theo đó, căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020, các Nghị định, Thông tư, Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực đầu tư xây dựng; Thời gian vừa qua, Sở GTVT Hà Nam thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục/công trình có sử dụng vốn đầu tư công theo phân cấp đảm bảo kịp thời  theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kiểm tra dự án tại một số Chủ đầu tư vẫn còn hạn chế (Chủ đầu tư chưa chưa quan tâm đến việc rà soát hồ sơ hoàn thành công trình trước khi gửi đến Sở; thành phần hồ sơ còn thiếu, nội dung vẫn chưa phù hợp quy định; hiện trạng công trình chưa thi công xây dựng một số hạng mục hoặc xây dựng dở dang chưa hoàn thiện và chất lượng thi công vẫn còn tồn tại hư hỏng cần khắc phục sửa chữa; không khôi phục tim, mốc mạng ….. ). Sở GTVT Hà Nam chỉ giải quyết hồ sơ của các Chủ đầu tư  khi có đủ các căn cứ pháp lý, thủ tục hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định. Vì vậy, Sở GTVT Hà Nam đề nghị các Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung trước khi gửi hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng theo phân cấp về Sở GTVT Hà Nam, như sau:

      - Tuân thủ đầy đủ các quy định về công tác quản lý chất lượng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Tham khảo Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục/công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng - do Bộ Xây dựng ban hành.

     - Gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo đúng mẫu và thời gian theo quy định tại khoản 30 và khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

     - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình phải liệt kê chi tiết thể hiện rõ phần khối lượng đã thi công hoàn thành theo đúng bản vẽ thiết kế được thẩm định phê duyệt, phần khối lượng chưa thi công xây dựng, phần khối lượng thi công xây dựng dở dang chưa hoàn thiện. Thành phần hồ sơ nộp kèm theo báo cáo hoàn thành phải lập danh mục liệt kê chi tiết bám sát danh mục hồ sơ quy định tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

      - Trước khi gửi hồ sơ phải tổ chức kiểm tra nội bộ hiện trạng công trình tại hiện trường tránh tình trạng khi Đoàn Kiểm tra của Sở GTVT tiến hành kiểm tra về hiện trạng công trình vẫn chưa thi công hoàn thành, xây dựng dở dang chưa hoàn thiện và chất lượng thi công vẫn còn tồn tại hư hỏng cần khắc phục sửa chữa, không khôi phục tim, mốc mạng.

      - Đối với các hồ sơ yêu cầu có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật của các đơn vị, đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các thành phần liên quan theo quy định; việc ủy quyền phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

      - Tổ chức rà soát, tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình; chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình trực tiếp tại Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở. Thành phần hồ sơ lưu ý có báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng; báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu/giai đoạn/hạng mục công trình/công trình xây dựng của tư vấn giám sát thi công xây dựng và báo cáo hoàn thành giám sát tác giả của tư vấn thiết kế theo quy định.


Phòng QLCLCTGT