Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số lưu ý trình thẩm định dự án, thiết kế triển khai sau thiết kề cơ sở theo phân cấp của cơ quan chuyên môn về xâ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Một số lưu ý trình thẩm định dự án, thiết kế triển khai sau thiết kề cơ sở theo phân cấp của cơ quan chuyên môn về xây dựng
Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án giao thông, nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ, UBND tỉnh kịp thời đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản đề nghị các Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung trước khi gửi hồ sơ trình thẩm định theo phân cấp về Sở GTVT Hà Nam.
     Theo đó, căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020, các Nghị định, Thông tư, Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực đầu tư xây dựng; Thời gian qua, Sở GTVT Hà Nam đã thực hiện tiếp nhận thẩm định dự án giao thông phân cấp theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định một hồ sơ còn hạn chế (trình cơ quan thẩm định điều chỉnh không đúng thẩm quyền, hồ sơ chưa được chủ đầu tư xác nhận, chưa thỏa thuận về vị trí công trình, áp dụng tiêu chuẩn chưa đồng bộ hoặc đã hết hạn ….)​. Sở GTVT Hà Nam chỉ tiếp nhận các hồ sơ của các Chủ đầu tư  khi có đủ các căn cứ pháp lý, thủ tục hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định. Vì vậy, Sở GTVT Hà Nam đề nghị các Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung trước khi gửi hồ sơ trình thẩm định theo phân cấp về Sở GTVT Hà Nam, như sau:

      - Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục quản lý dự án đầu tư xây dựng, thành phần hồ sơ trình thẩm định, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định ...

      - Rà soát, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng về quy mô dự án, loại hình, cấp công trình đảm bảo theo đúng quy định; nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát.

      - Tổ chức lập hồ sơ thiết kế tuân thủ yêu cầu của chủ trương đầu tư, bám sát các quy hoạch liên quan, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội tại khu vực xây dựng, đáp ứng nhiệm vụ thiết kế; nghiên cứu các quy hoạch Quy hoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

      - Thực hiện nghiêm việc thỏa thuận về vị trí công trình (quy mô, hướng tuyến, tọa độ, cao độ các điểm khống chế); hệ thống thoát nước mưa, nước thải; việc sử dụng đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc ... làm căn cứ thiết kế trước khi trình thẩm định.

      - Rà soát và thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn cho dự án một cách đồng bộ; các phương án thiết kế, các chủng loại vật liệu cần so sánh, lựa chọn gắn hiệu quả kinh tế - xã hội với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

      - Thực hiện nghiệm thu hồ sơ khảo sát, ký đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư trước khi trình thẩm định.

      - Kịp thời phối hợp với đơn vị có liên quan hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan hồ sơ thẩm định dự án theo quy định.​

      ​


Phòng QLCLCTGT